Podmínky ochrany osobních údajů

Informační memorandum

označení dokumentu: GDPR_23102001_IM_01

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení 2016/679 (EU) o ochraně osobních údajů ze dne 26. dubna 2016 (GDPR).

V případě jakýchkoli nejasností se na nás můžete obrátit prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@valaskovani.cz

 

Článek 1.
Obecné informace

Ve smyslu čl.4 Nařízení je níže uvedená společnost správcem osobních údajů:

Klára Ocelíková

IČ: 04827023 

Sídlo: Meziříčská 1654, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Zapsána: v živnostenském rejstříku: 381005 - Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Kontakt: info@valaskovani.cz | +420773636938

Web: www.valaskovani.cz

 

Článek 2.
Jak a proč jsou Vaše údaje zpracovávány?

Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy Evropské unie a České republiky. Zpracování Vašich údajů probíhá proto, abychom zajistili všechny naše i Vaše práva a povinnosti.

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

 • platné smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, dle čl. 6, odst. b) Nařízení - plnění smlouvy;
 • legislativy České republiky, dle čl. 6, odst. c) Nařízení – právní povinnost;
 • našeho oprávněného zájmu, dle čl. 6, odst. f) Nařízení – oprávněný zájem;
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů, dle čl. 6, odst. a) Nařízení

Souhlas se zpracováním osobních údajů od Vás potřebujeme pouze v případě, že nedošlo k objednávce zboží a současně požadujete zasílání novinek na základě vámi zadaných kontaktních údajů. V případě, že začneme využívat nových procesů za jejichž účelem budeme Váš souhlas potřebovat, budete o tomto informováni.

Veškeré Vaše údaje potřebné pro splnění našich práv a povinností zpracováváme po dobu našeho společného obchodního vztahu a po ukončení obchodního případu maximálně po dobu 2 let. Po této lhůtě uchováváme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních předpisů legislativy ČR.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování, ani profilování.

 

Článek 3.
Které z osobních údajů o Vás zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás. Zejména se jedná o:

 • Jméno, příjmení, titul
 • Adresa (bydliště, sídlo kupujícího, adresa doručení, jiná adresa)
 • IČ a DIČ (v případě osob samostatně výdělečně činných)
 • Kontaktní údaje (adresa elektronické pošty, telefonní kontakt, apod.)

Bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů bychom nemohli plnit podmínky našeho obchodního vztahu.

 

Článek 4.
Jakým způsobem chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V naší organizaci platí přísná pravidla stanovující oprávněné osoby, jež mohou přistupovat k vašim osobním údajům, jaké osobní údaje může zpracovávat a za jakým účelem tyto mohou být zpracovány.

 

Článek 5.
Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze do společností v rámci EU. Konkrétní společnosti jsou součástí dokumentace o ochraně osobních údajů a v případě potřeby jsme schopni je doložit.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

 

Článek 6.
Jaká jsou Vaše práva ve smyslu ochrany osobních údajů?

 • Právo na informaci

jaké konkrétní údaje o Vás zpracováváme;

 • Právo na opravu

v případě neúplnosti či nepřesnosti;

 • Právo na výmaz

osobních údajů, vyjma těch, které nám ukládá zákon nebo pracovní smlouva;

 • Právo na omezení zpracování

osobních údajů, vyjma těch, které nám ukládá zákon nebo pracovní smlouvy;

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

které se Vás týkají;

 • Právo na přenesení údajů jinému správci

v případě potřeby.

Pokud jste nám poskytli svůj souhlas o zpracování osobních údajů, máte právo jej také odvolat. Dle Nařízení je tento požadavek uznatelný pouze, je-li odvolání souhlasu písemné (dopisem na adresu Správce, případně emailem na výše uvedenou adresu.

V případě, že se domníváte, že dochází k ke zpracování osobních údajů v rozporu s legislativou, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7
IČ: 70837627

 

Článek 7.
Ostatní informace

Odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na webu www.valaskovani.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.

Dokumentace o ochraně osobních údajů je aktuálně první verzí. Správce může měnit podmínky v návaznosti na nastalé podmínky. V případě změny je povinností Správce informovat Subjekty údajů.

 

Aktuální verze dokumentace je platná od 09.11.2020